تمامی آنچه در افکار ما می گذرد نتیجه ی معلول های بیشماری است که حتی قادر به شمارش تعداد آنها هم نیستیم چه رسد به درک و فهم معانی عمیق تک تکشان. اما این دلیلی برای دست کشیدن از تلاش برای فهمیدن نیست. بشر همانگونه که تلاش می کند؛ می یابد و همانگونه که می یابد، در می یابد که تا کنون چیزی جز اندکی از گوش و کنار جهان هستی را کشف نکرده و تا این پرده کنار برود، بشر تلاش خواهد کرد.

جهان هستی شامل بی نهایت جزء می شود که هر جزء با جزء دیگر ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارد. شاید باورتان نشود اما نفس هایی که می کشید، چیز های احتمالا زیادی را تغییر می دهد. دنیای احتمالات دنیای یقین و مطلق گرایی نیست لذا به یک نتیجه ی ثابت هم نمی رسیم لیکن این ها را فقط به عنوان تکه هایی از یک نامه ی بزرگ داشته باشید.

نامه ای وجود دارد که در اذهان تمامی انسان هایی که بودند، هستند یا خواهند بود تکه هایی از آن وجود دارد. اگر بتوانید آن نامه ها را از جا ها و افراد مختلف بخوانید، درک کنید و به محتوای آن عمل کنید بی شک به حدی از کمال خواهید رسید. (به میزان پیشرفتتان)

علم، باور ها، احساسات، تجربیات همه و همه بخشی از آن نامه هستند.

و امشب من تصمیم گرفته ام شروع به کشف نامه ها کنم. و من حسابی کنجکاوم که آیا فردا من چه خواهم کرد؟!

پایانی ندارد…