رفتن به نوشته‌ها

برچسب: چیستی و چگونگی زیستن

زندگی نزیسته؛ چیستی و چگونگی گزاره ی زندگی کردن

مقدمه زندگی نزیسته یعنی زمانی که ما در حال به صورت آگاهانه و برای خویشتن سپری نکرده ایم. این تعریف خودم از «زندگی نزیسته» است…